Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.30 i konfirmandstuen Grønholt Præstegård

Inden den ordinære generalforsamling, causerede Pastor emer. Bjarne Wulff over ” det gamle Grønholt”. Der blev berettet om mange interessante oplevelser og hændelser, helt tilbage til tiden hvor Bjarne Wulff som soldat besøgte stedet for første gang. Han fortalte også om hvordan Grønholt Kirke, efter hans opfattelse var væsentlig ældre end først antaget, da der må have ligget en trækirke inden stenkirken i flere etaper blev opført.

Han afsluttede anekdoterne med, at landsby miljøet ikke var hvad det havde været, og heller ikke skulle blive det, men lagde med de ord op til Arkitekt Søren D. Schmidt, som efterfølgende talte om hvad et landsbylaug var, eller kunne være, og om vi i Grønholt havde brug for det. Til det sidste spørgsmål kunne der åbenbart svares klart ja, idet der i forsamlingen var fuld tilslutning til at stifte Grønholt Landsbylaug. Der blev da også straks nedsat en foreløbig bestyrelse

Efter en pause blev den ordinære generalforsamling afholdt med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens/bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 0 kr. pr. medlem
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Søren D. Schmidt, Claus Jørgensen, Olof Ingdam-Lindgren og Flemming Velin er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg

Som suppleanter foreslås genvalg af Bjarne Wulff, Ole Ortved Andersen og Per Stæhr Nielsen

  1. Orientering omkring arbejdsgrupper
  2. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Toft Olesen

  1. Eventuelt

1. Ole Ortved Andersne blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav herefter ordet til Søren D. Schmidt for formandsberetningen.

2. Så er der atter gået et år uden at vi har set skyggen af en Overdrevsvej. Det er nu ikke foreningens skyld.

Sådan som udviklingen er gået, kan nok kun én ting betinge anlægget af en Overdrevsvej, at et nyt hospital placeret ved Overdrevsvejen får som forudsætning, at der anlægges en forlængelse, så trafikbetjeningen af borgerne i Helsingør bliver mere effektiv.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde den rette placering, og gruppen har ikke som formål skulle begrunde en placering ved Overdrevsvejen som Hillerød kommune ønsker, gruppen arbejder med andre muligheder, så når dens betænkning engang i løbet af sommeren ligger klar, så ved vi, mere om risikoen for en forlængelse.

Når det ligger klart vil bestyrelsen vurdere, hvad vores kommende arbejde vil bestå i, men indtil da hav vi valgt at holde lav profil, og altså bruge lidt energi på, at Grønholt som landsby får et organ, der kan være med til at udvikle og bevare den.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.

3. Viggo Jensen konstaterede at der ultimo 2009 var 72 betalende medlemmer. Herefter fremlagde han det reviderede regnskab. Foreningen har en kassebeholdning på 583,50 kr. og en girokonto på 45.804,33.

Der var et enkelt spørgsmål til hvad der skulle ske med pengene, nu hvor foreningen er mindre aktiv.  De bliver stående, og eneste udgifter bliver til hjemmesiden samt lidt bankgebyrer.

Herefter blev regnskabet godkendt.

4. Bestyrelsen foreslog et kontingentet fremover skulle være 0 kr., hvilket blev godkendt.

5. Der var ikke indkommet forslag.

6. Claus Jørgensen ønskede ikke at genopstille, og bestyrelsen havde foreslået Per Stæhr-Nielsen som bestyrelsesmedlem i stedet.

Alle kandidater blev valgt.

7. Der havde ikke været nogen aktive arbejdsgrupper i perioden.

8. Claus Toft Olesen blev genvalgt.

9. Ingen indlæg under eventuelt.