Aktivitetslisten herunder indeholder oplysninger om møder og lignende afholdt i eller i tilknytning til foreningen og dens arbejde. For en lang række møder indeholder den tillige henvisning til et mere detaljeret referat.


2-4-2014
Ordinær generalforsamling i Grønholt Præstegård. Se referat her.

10-4-2013
Ordinær generalforsamling i Grønholt Præstegård
. Se referat her.

12-11-2012
Bestyrelsesmøde hos Oluf Ingdam.

17.04.12
Ordinær generalforsamling i Grønholt Præstegård. Se referat her

07.04.11
Ordinær generalforsamling i Grønholt præstegård. Se referat her

31.01.11    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt. 


23.03.10
Generalforsamling i Grønholt Præstegård. Se referat her


25.01.10    
Bestyrelsesmøde hos Ole Ortved.


20.10.09    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt.


10.03.09    
Generalforsamling på Asminderød kro.


07.01.09    
Bestyrelsesmøde hos Viggo Jensen.


4.08.08    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt


1.04.08    
Generalforsamling  på Asminderød kro
.


4.02.08    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Sørens oplæg til Aaen blev diskuteret.

Søren sendte oplæg til Aaen, som siden har accepteret at kommer til mødet den 1. april 2008.
Kommunens forslag til Strategiplan blev diskuteret.
Strategiplanen har en angivelse af Overdrevsvejen. Søren sender vores kommentar til strategiplanen  med fokus på at anvende udbyggelsen af Isterødvejen som alternativ til en nybygget Overdrevsvej.
Tværforbindelsen enten via Isterød  eller via B5 korridoren, når der alligevel skal etableres transport her.
Der henvises også til den tvivlsomme gevinst for Fredensborg ved etablering af Overdrevsvejen.
Søren indsender foreningens holdning til nedlæggelse af Grønholt Trinbræt.
Søren har skrevet brev til Kommunen vedrørende foreningens holdning til grænserne for Nationalparken.
Planlægning af generalforsamling.


26.11.07
Bestyrelsesmøde


1.10.07     
Bestyrelsesmøde


21.03.07    
Generalforsamling i Grønholt præstegård.


30.01.07    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt.

Søren konstaterede, at trinbrædderne stadig indgår i HURs plan for Lille Nord.
Fredensborg Landsbyråd er etableret. Søren er blevet formand. Søren vil sende vedtægterne ud.
Miljøministeren har meldt ud, at en eventuel statsvej vil komme til at gå i korridoren. Det medfører,
at en Overdrevsvej vil blive et kommunalt anliggende.
Det blev besluttet, at generalforsamlingen denne gang ikke skal indledes med et tema. Vi forventer, at der vil blive mere kød på til næste år, hvor landsplandirektivet for trafikken omkring København og beslutningen om nationalparken forventes at være på plads. Vi forventer at invitere Borgmesteren til generalforsamling 2008.


19.06.06    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt.

Situationen omkring nedlæggelse af trinbrædder på LilleNord blev diskuteret i lyset af den underskriftsindsamling, der er gennemført i Langstrup.  
Det blev besluttet at Søren S. skriver et brev til HUR om, at vi ser Grønholt Trinbrædt som en kvalitet for området,  og at vi mener at den skal bevares, da det vil være med til at holde den individuelle trafik nede.
Endvidere blev det besluttet at Søren S. melder sig ind i Fredensborg Landsbyråd, som repræsentant for vores forening.


14.03.06    
Generalforsamling  på Asminderød kro. Se referat her


6.02.06    
Bestyrelsesmøde hos Ole Ortved

Gennemgang af referat fra sidst. Status på diverse vælgermøder og læserbreve. Det nye Byråd blev diskuteret.
Planlægning af den kommende generalforsamling.
Søren S. deltager i et arbejde med at etablere en paraplyorganisation - Landsbyråd for Fredensborg kommune -, som skal tale landsbyernes og landområdernes sag i den nye  kommune


19.09.05    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Fortsættelse af diskussion om kommentarer til den igangværende debat om trafik op til kommunalvalget.


16.08.05    
Bestyrelsesmøde hos Viggo Jensen

Der blev diskuteret kommentarer til den igangværende debat om trafik op til

kommunalvalget.


17.05.05    
Bestyrelsesmøde hos Ole Ortved

Kommunesammenlægningen blev diskuteret. Spørgsmål til nye kandidater planlægges.

Søren S. har skrevet en indsigelse til HUR. Der er sendt åbne breve til kommunalpolitikerne
og lokalaviserne. Kun kommentarer fra Lena Søgaard og Ulla Hardy.
Projekt Kongernes Nationalpark blev drøftet.  Se Nationalpark i kongernes Nordsjælland.
Lena Søgaard har opfordret foreningen til at komme med ideer til løsning af trafikproblemerne i Fredensborg. Vi går i tænketank.


29.03.05    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Referat af Generalforsamlingen blev godkendt.

Der blev skrevet en indsigelse til HUR vedrørende den nye Regionplan.
Byrådets indstilling til at bevare Overdrevsvejen i Regionplanen blev drøftet. Der tages kontakt til
politikerne for at få uddybet deres argumenter.


3.3.05    
Generalforsamling på Asminderød kro.


27.01.05    
Bestyrelsesmøde hos Birgit

Planlægning af den kommende generalforsamling. Jette Baagøe fra Jagt- og skovbrugsmuseet og Allan Carstensen fra FA kommer med hvert et oplæg. Derefter ordinær generalforsamling. Indkaldelse til medlemmer og byråd senest 8-2. Viggo og Birgit skriver en indbydelse, som postomdeles.

Birgit kontakter Aff om annonce i lokalavisen


23.11.04

Bestyrelsesmøde hos Viggo

Søren S orienterede om et møde om en evt. landsbyforening. Vi har ikke meldt os som  aktive deltagere.

Foreningen følger nøje debatten om strukturreformen og afventer fordelingen af  planlægningskompetencer.
Viggo orienterede lidt om "korridorgruppens" arbejde i Projekt Nationalpark Nordsjælland.  Det er blevet forslået at inddrage St. Dyrehave og de gamle jagtveje i Nationalparken. Vi følger udviklingen. Der skal link til projektet på hjemmesiden. Her er et foreløbigt link: Nationalpark i kongernes Nordsjælland
Til den kommende generalforsamling blev det foreslået at invitere folk udefra:
- en der ved noget om den kommende kompetencefordeling
- en fra Projekt Nationalpark
- en med et bud på kulturbevaring i vores område


15.04.04

Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Der blev fulgt op på trafiktællingen. Resultaterne er sendt til amt og kommune. Amtet har

svaret, at det er forvaltningens forventning, at Overdrevsvejen bliver udskudt p.g.a.
anlægsbesparelser.
Amtets planer kan ses her (gå videre til vejprojekter og investeringsplaner)  (gå videre til vejprojekter og investeringsplaner)
Der er nu tilstrækkeligt med penge i kassen til, at vi kan betale regningen til Cowi.
Dette må ses som en positiv respons fra foreningens medlemmer til at yde et ekstra  bidrag i forbindelse med kontingentbetalingen. Tak for det.
Næste møde : Se ovenfor


11.03.04    
Temamøde og generalforsamling på Asminderød Kro kl.19.30.


24.02.04    
Bestyrelsesmøde hos Ole Ortved.

Søren W. og Ole Ortved præsenterede Cowi's rapport om trafikundersøgelsen.  Cowi's konklusioner er meget lig vores egne. Rapporten lægges på hjemmesiden efter  generalforsamlingen.
Der blev drøftet generalforsamling og avisannonce og pressemeddelelse.


21.01.04    
Bestyrelsesmøde hos Viggo

Søren W. redegjorde for bearbejdningen af data fra trafikundersøgelsen. Cowi A/S har fået
forelagt materialet og vurderer, at det er lavet som det skal.
Planlægning af generalforsamling torsdag d. 11 marts på Asminderød kro.


01.11.03    
Borgermøde i Endruphallen kl.10-15

Alle arbejdsgrupperne fremlagde resultaterne af gruppernes arbejde de sidste par måneder.
Der var mange, der havde meget at fremlægge, så tiden blev lidt presset.
Søren Schmidt fremlage for vores gruppe, som hed "Fredensborgs udvikling uden ødelæggelse af de landskabelige værdier".


28.10.03    
Møde i Strategi 2003 arbejdsgruppen hos Søren S

Gruppens indlæg til Borgermødet blev finpudset.


28.10.03

Trafiktælling i Fredensborg kl. 7-9

Trafiktællingen blev gennemført som planlagt af 24 personer fordelt i 12 biler på de store veje ind og ud af Fredensborg.


27.10.03    
Møde om trafiktælling

 

09.10.03    
Møde i Strategi 2003 arbejdsgruppen i Præstegården.


23.09.03    
Bestyrelsesmøde/arbejdsgruppe på Asminderød skole.


27.08.03    
Borgermøde på Asminderød skole om Strategi 2003.


12.06.03    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Opfølgning af punkter fra sidste møde:
- Søren S havde haft kontakt med Institut for Center Planlægning for at få belyst
konsekvenserne for handlen i en by, hvis der kom en omfartsvej.
- Viggo har fremsendt forslag om at inddrage det gamle jagtvejssystem d.v.s. Grønholt Hegn
og St.Dyrehave i en evt. kommende naturpark omkring Grib skov.
- Trafik igennem Fredensborg. Store/høje lastbiler bliver tvangsdirigeret gennem
Fredenborg   by, fordi nogle af broerne på Helsingørmotorvejen er for lave!!!
Kan vi gør noget ved dette.
- Hvad sker der på sigt med togoverskæringerne i Fredensborg by? Hvis de bliver lagt over
eller under niveau, vil det så kunne løse nogle trafikproblemer i byen?


24.04.03    
Bestyrelsesmøde hos Søren Schmidt

Mødet startede med kort diskussion af forløbet af generalforsamlingen. Der var generel
tilfredshed.
Der synes nu ikke længere at være flertal i byrådet for vejen.
Resten af mødet gik med diskussion af det fremtidige arbejde:
Følgende emner blev prioriteret:
1)  Opfølgning på undersøgelsen af Overdrevsvejen påvirkning af handlen i Fredensborg.
2)  Naturpark
3)  Trafikundersøgelse.
4)  Alternative løsninger til Overdrevsvejen skal overvejes
* Der blev talt om støjdæmpende belægning og over/undergange
*  S-tog
*  Andre løsninger velkomne. Alle tænker over det.


31.03.03    
Forslag til indsigelse til HUR.


17.03. 03    
Debatmøde og generalforsamling på Asminderød Kro kl.19.30.


17.02.03    
Bestyrelsesmøde hos Birgit Lehmann kl.19.30


09.01.03    
Bestyrelsesmøde hos Søren Westermann kl.19.30

Foreningens generalforsamling afholdes på Asminderød Kro den 27. februar 2003, klokken 19.30.
Generalforsamlingen indledes med en paneldiskussion med kommunens politikere som deltagere. Debatten forventes at vare 1½ time.
Søren Schmidt har inviteret alle politikerne i Kommunen til at deltage i en paneldebatten.
Der er kommet positivt svar fra, Lena Søgård (C), Pia Jespersen (SF) og Ulla Hardy (C).
Der er kommet negativt svar fra Borgmesteren, Karin Falkenkrone (V) og Egon Frandsen (V).  
Søren vil arbejde for at få repræsentanter fra S, V og  SF til at deltage i diskussionen.
Debatten skal ledes af en professional. Sally Dorset, der er journalist, har givet udtryk for,  at hun vil gerne lede paneldiskussionen.
Det blev besluttet at alle foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal have en indbydelse til paneldebatten.
Indkaldelsen skal ske senest 21 dage før generalforsamlingen.
Annonce i Ugenyt, der kan lokke ikke medlemmer til. Annoncen skal i den 19. februar.
Det reviderede regnskab blev fremlagt. Foreningens formue er 15458 kr.
Indtægterne stammer fra medlemmernes kontingent samt fra ikke uvæsentlige ekstrabidrag. Vi takker herfor.
Udgifterne er fordelt på korrespondance, annonce i Ugenyt, lån af Sognegård, tryk, bankgebyr,
kontingent til "Bæredygtig Landzone" og hjemmesiden.
For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde sættes cirka halvdelen af Bestyrelsen på valg.
Claus Jørgensen 19. januar 2003.


21.11.02    
Bestyrelsesmøde hos formanden

Søren gennemgik situationen omkring kommunens vej- og miljøplan.
Til mødet i kommunen den 27-11-02 i følgegruppen anfører vi, at for landområderne er det
vigtigt, at trafikken kan benytte alle de eksisterende små veje, så der ikke skabes uheldige
trafikkoncentrationer, at hastighederne overholdes, at man er opmærksom på uheldige oversigtsforhold, som er historisk begrundet i tidligere tiders begrænsede hastighed, samt at der etableres sti langs Humlebækvej, der vel nok er den hårdest trafikerede vej i landdistriktet.
Jeg kan fra mødet oplyse, at alle indlæg fremover vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Det blev vedtaget at holde generalforsamling 27 februar 2003.
Vi blev enige om at forsøge at indkalde til et møde med andet indhold end kun
generalforsamling med regnskab.
Vi foreslår, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer inviteres til mødet hvor de bedes
redegøre for deres holdning til Overdrevsvejen.


10.10.02    
Borgermøde om kommende trafik- og miljøplanlægning i  Fredensborg-Humlebæk kommune.Ultimo september
Bestyrelsesmøde  


02.09.02 kl.10  
Møde med Plan- og Miljøudvalg i Fredensborg-Humlæbæk kommune

Fra foreningen deltog: Søren d. Schmidt og Lars Friderichsen

Fra kommunen deltog: Medlemmerne af udvalget samt teknisk direktør.
Deltagerne præsenterede sig for hinanden, derefter gennemgik formanden vedlagte  mødeoplæg.

Politikerne kommenterede de fremførte synspunkter.
Der var enighed om, at amtets økonomi ikke levner penge til nogle projekter i denne og
formentlig heller ikke i næste valgperiode, hvis der da er noget der hedder Frederiksborg amt
så længe.
Poul Sloth er varm fortaler for vejen, man skal hurtigt uden gener kunne komme fra sted til sted. Enkelte politikere er enige i vores frygt for placering af en statslig hovedtrafikåre gennem området.
Vores ønske om en trafik analyse for Fredensborg blev først slået hen, ”den kommer i
forbindelse med en vvm – undersøgelse, når man skal igangsætte en Overdrevsvej” .
Der opnåedes dog efterhånden en vis forståelse for, at en grundig trafikanalyse nu, vil kunne
give mulighed for at afhjælpe trafikproblemerne igennem Fredensborg allerede nu.
Måske således at næste valgkamp kunne få præg af saglighed, når der skulle tales trafik !
At afvente en vvm- undersøgelse i forbindelse med konkrete vejplaner betød en udskydelse
på ubestemt tid, og hvis den engang kom, ville den blive udført med henblik på, at der kom en
vej.
Mødet var i en positiv ånd, men kommunen mangler også penge, så initiativer fra den side
skal vi ikke vente os meget af.
Schmidt


22.08. 02

Bestyrelsesmøde hos  formanden

Mødets væsentligste indhold var at lave et oplæg til møde med Plan- og Miljøudvalget i
Fredenborg Humlebæk kommune 02.09.09 kl. 10. 


28.05.02    
Møde i arbejdsgrupperne om miljø, vvm, økonomi. kultur og IT.  Grønholt Præstegård, konfirmandstuen kl.19.00

Mødets formål var at udarbejde et indlæg til debatten om HURs debatoplæg Trafikplan 2003.

De 24 af foreningens medlemmer, der har givet udtryk for, at de vil deltage i arbejdet
vedrørende Miljø, Økonomi, Kultur og VVM, var indkaldt til mødet
Der var udarbejdet et oplæg til mødet. På bagrund af oplægget og diskussioner blev det
vedtaget at debatindlægget skal indeholde følgende punkter:
1. Den væsentligste opgave fremover er at begrænse trafikken ind til København. Etablering af
ny tværgående veje vil ifølge debatoplægget forøge trafikken mod København.
Debatindlægget skal påpege denne modsigelse i HURs debatoplæg og foreslå på denne
baggrund, at Overdrevsvejen ikke forlænges.
2. Påpege at etablering af nye veje har konsekvenser for miljøet. Overdrevsvejens forlængelse
vil gå igennem værdifulde bevaringsværdige landskaber, og især vil de korridorer, der
forbinder især skovene blive skåret over.
3. Overdrevsvejen vil kun i ringe grad løse de lokale trafikproblemer i Fredensborg. Det
pointeres, at vores lokale problemer løses lokalt, ikke regionalt. Dvs. at planlægningen i
Fredensborg skal være meget bedre og baseres på grundige trafiktællinger og analyser.

Indlægget sendes til HUR og kopier sendes til Amt, Kommune og pressen.

Foreningen overvejer initiativer til at få gang i forbedring af de trafikale forhold i Fredensborg.
Foreningens medlemstal har overskredet de 100. Flot, men vi vil gerne have flere
medlemmer.


28.05.02

Agenda 21 i Fredensborg indbyder til debat om trafik.  Foreningshuset, Nørredamsvej kl.19.30


28.05.02    
Alle interesserede indbydes til  orienteringsmøde om HUR's debatoplæg  "Trafikplan 2003"
Initiativtagere: Søren Hansen, Gunderød og Carl-Johan Rosenberg, Kirkelte
Karlebo Børnekulturhus kl.19.30


02.05.02

HUR informationsmøde om debatoplæg "Trafikplan 2003"  Frederiksborg Slot kl.19.00

Repræsentanter fra HUR orienterede om muligheder for den fremtidige trafikplanlægning i
hovedstadsområdet. Overdrevsvejen er nævnt i debatoplægget, men blev ikke kommenteret
på mødet. 
Deltag i debatten. Se vores indsigelse til HUR


02.05.02

Bestyrelsesmøde


07.03.02    
Bestyrelsesmøde. Konstituering af bestyrelsen.


21.02.02    
Informationsmøde om motortrafikvej gennem Grønholt og Søholm?
Stiftende generalforsamling for Foreningen omkring Overdrevsvejen.
Asminderød Sognegård kl.19.30


Fremmødet var på trods af snevejr meget, meget stort. Mange måtte stå helt ud i foyeren.
Der var oplæg fra initiativgruppen v/Søren Schmidt, byrådsmedlem Bjarne Wulff om
baggrundshistorien, Peter Milan Petersen fra Damarks naturfredningsforening om
vvm-undersøgelser, Arne Lund fra NOAH om bl.a. Vejdirektoratets fremtidsvisioner.
Mødet sluttede med dannelsen af Foreningen omkring Overdrevsvejen.
Hertil blev valgt en bestyrelse plus suppleanter. Se Foreningen vedtægter her.


06.02.02    
Planlægningsmøde.


jan 02    
Møde med initiativgruppen i Søholm.


11.01.02    
Planlægningsmøde.


12.12.01    
Møde i Grønholt om Overdrevsvejen.  Præstegården kl.19.30

Mødet var indkaldt af medlemmer fra flyvepladsgruppen. Indbydelsen var gået fra mund til
mund. Mødet skulle bruges til at planlægge et stormøde for alle implicerede og interesserede
parter.
Bjarne Wulff orienterede om planerne for en mulig forlængelse af Overdrevsvejen
De fremmødte blev opfordret til at "krydse af", om de fremover ville deltage aktivt i arbejdet.


15.11.01    
Møde om situationen omkring Overdrevsvejen.  Initiativtagere: Oluf Ingdam m.fl Asminderød Kro

Der var indlæg og meningstilkendegivelser fra flere fremmødte politikere.

Et stormøde blev drøftet.
Bjarne Wulff foreslog at "Grønholtgruppen" organiserede et stormøde.