1 Valg af dirigent

Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen af hensyn til formandens tilstedeværelse var blevet udsat til den 17. april, men skulle afholdes inden 15. marts. Forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig.  

 

2 Formandens beretning

Sker der nogle fremskridt med hensyn til at få planerne om Overdrevsvejens forlængelse skrinlagt?

I forbindelse med kommunens fremlæggelse af Strategiplan, som skal danne grundlag for den kommende revision af Kommuneplanen, har foreningen indgivet en indsigelse, hvor vi påpeger, at kommunens ønske om bevarelse af natur er i modstrid med planer om en Overdrevsvej.  Om det hjælper noget er tvivlsomt. Muligheden for Overdrevsvejens forlængelse er bestemt i Fingerplanen, som staten har udarbejdet, den har kommunen ingen indflydelse på, men det skader ikke at gøre opmærksom på problemet. I de seneste år har det stået klart, at en placering af det nye hospital ved Overdrevsvejen kan bringe planerne om forlængelsen op igen. Hillerøds borgmester lægger da heller ikke skjul på, at hun meget gerne ser forlængelsen gennemført. Der er også røster fremme i vores kommunalbestyrelse, som er interesserede! Som sædvanlig er der nogle som tror, at Overdrevsvejen vil betyde at trafikken igennem Fredensborg vil forsvinde. Vi kan dog konstatere, at det efterhånden er gået op for de handlende, at trafikken er livsnødvendig for deres omsætning, helt som vi hele tiden har sagt. Regionen har netop fremlagt VVM redegørelsen for den nye placering af hospitalet, og heri er trafikbelastningen nøje beskrevet, men intet sted er anført, at Overdrevsvejen bør forlænges. Det skal muligvis, ikke kun ses som resultatet af redegørelsen, men måske som en nødvendig udmelding, idet staten helt klart har sagt, at vejanlæg i forbindelse med hospitalet skal være indeholdt i byggebudgettet, og 300 mill kr til en Overdrevsvej  er der absolut ikke plads til. Samtidig med VVM redegørelsen blev det offentliggjort, at den gennemførte budgettering af byggeplanerne havde vist en overskridelse på 700 mill kr. hvilket i øvrigt er 20 % hvorfor  man på nuværende tidspunkt i planlægningen skulle til at reducere ambitionerne væsentligt. Vi er nogen som hele tiden har vist, at den udpegede byggegrund koster meget i fundering, det er jo stort set mose alt sammen. Det der måske er mest interessant i forbindelse med trafikken omkring hospitalet er planerne om ændring af Hillerød station, således at Lille Nord kan køre gennem stationen og fortsætte direkte til den nye station ved hospitalet. At staten som skal betale for ændringerne af jernbanen har meddelt, at når de betaler en ny station (som så i øvrigt bliver ca. dobbelt så dyr som oprindelig budgetteret) så vil man ikke betale andre ændringer af S- banen til og i Hillerød). Dette projekt er imidlertid ikke helt dødt. Der arbejdes stadig på en løsning af Hillerød station ligesom der er seriøse røster fremme om at ændre Lille Nord til S -tog muligvis omlægge banen, så den ledes til Humlebæk. Det er alt sammen fremtid, men vi skal nok forvente, at der vil ske ændringer i den kollektive trafik. Tilbage til Overdrevsvejen. Som jeg sagde sidste år, i 2013 kommer trafikministeriet med en redegørelse for trafikken omkring København, skal der placeres en ny ringmotorvej (B5), skal den ligge i trafikkorridoren eller skal den flyttes op ved hospitalet, Skal der etableres en godsbane i Trafikkorridoren med en tunnel Helsingør - Helsingborg ,så godset ,der skal til  Tyskland via den nye Femerensund forbindelse kan komme uden om København. Regionsrådet støtter forslaget om såvel en B5 som en godsbane , men de tager ikke stilling til hvor linjeføringen skal ligge , kort sagt næste år kan vise sig at blive afgørende for om en forlængelse af Overdrevsvejen kan komme på tale. 

Beretningen blev godkendt.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået, og det blev konstateret at der i perioden var anvendt  4.692,75 kr. til porto, gebyrer, hjemmeside samt annonce i Uge-nyt, og at formuen ved periodens afslutning udgjorde 35.627,23 kr. Regnskabet blev godkendt.

4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.


5 Behandling af forslag Ingen indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.


6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Søren D. Schmidt, Oluf Ingdam-Lindgren, Flemming Velin og Per Stæhr-Nielsen. Alle opstillede blev genvalgt.

Som suppleanter var Ole Ortved Andersen og Bjarne Wulf på valg.Begge blev genvalgt.


7 Orientering omkring arbejdsgrupper

For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.


8 Valg af revisor

Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.


9 Eventuelt

Spørgsmål om det fremover er nødvendigt at annoncere i lokalavisen. Kommentar fra salen om at det fortsat er vigtigt at gøre opmærksom på at vi eksisterer. Det vil blive vurderet løbende om nødvendigheden af at annoncere. Det overvejes at invitere lokalpolitikerne med til næste generalforsamling. Det er væsentligt at afdække hvilke embedsmænd som skal udarbejde den kommende rapport om infrastrukturen i Nordsjælland. Rapporten bliver udarbejdet i 2013, og inden da skal vi tage kontakt for at påvirke indholdet..

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45, der var fremmødt 15 personer.