1 Valg af dirigent
 

Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen af hensyn til formandens tilstedeværelse var blevet udsat til den 5. april, men skulle afholdes inden 15. marts. Forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig.

 
2 Formandens beretning

Vi havde håbet sidste år, at vi nu kunne dømme planerne om en forlængelse af Overdrevsvejen for død.

Vores optimisme bundede i , at det så ud til, at der ville blive placeret et nyt hospital ganske vist i Hillerød, men nede ved transportkorridoren, ved Brødeskov. Dette forventede vi ville betyde, at en
øst-vest forbindelse , naturligt ville kunne blive aktuel hernede.

Imidlertid er hospitalet nu (i hvert fald foreløbigt) blevet placeret ved Overdrevsvejen, og

Man kan stadig frygte, at det på sigt kunne komme til at skabe behov for en Forlængelse af Overdrevsvejen.

Bestyrelsen har i årets løb med indlæg i lokalpressen forsøgt at påvirke denne proces, men vi har ikke vundet ørenlyd, borgergruppen omkring Brødeskov har været stærkere, ikke mindst bor der flere regionspolitikere i dette område!

Men efteråret blev rigeligt fyldt op med vejsnak, for året bød på to rapporter om fremtidig trafik i Nordsjælland, én fra trafikministeriet, og én fra Øresundsregionen.

Herefter gennemgik formanden de forskellige rapporter om vej – og tog linier som enten var placeret i transportkorridoren eller som en udbygning og forlængelse af Overdrevsvejen som en to-sporet motorvej.

Han konkluderede, at trafikministeriet forventes at have de endelige planer klar til vedtagelse i folketinget   i løbet af 2013.

Så Foreningen kunne ikke foreløbig melde, at dens berettigelse var udløbet.

Beretningen blev godkendt. 

 

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Formanden gennemgik regnskabet og kunne informere om at der i perioden var anvendt kr. 5.484,35 kr. til porto, gebyrer, hjemmeside m.m. og at formuen ved periodens afslutning udgjorde 40.319,98 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 


4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

 


Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.

 

 5 Behandling af forslag

 


Ingen indkomne forslag

 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

 


Lars Friderichsen, Annette Öblom, Torben Chrintz og Viggo Jensen er på valg. Annette Öblom ønsker ikke genvalg og foreslår i stedet Torben Poulsen

Alle opstillede blev genvalgt.

 

Som suppleanter var Ole Ortved Andersen og Bjarne Wulf på valg.

Begge blev genvalgt.

 7 Orientering omkring arbejdsgrupper

 


For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.

 8 Valg af revisor

 


Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.

 9 Eventuelt

 

Ingen indlæg under eventuelt.

 

Generalforsamlinden sluttede kl. 19.15, der var fremmødt 17 personer.