Beretning fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen, den 2. april kl. 19.00 i Grønholt, hvor 46 personer var mødt frem.


1 Valg af dirigent

Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var blevet udsat til den 2. april, men skulle ifølge vedtægterne afholdes inden 15. marts. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt, og forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden.


2 Formandens beretning

Jeg tror roligt jeg i år kan sige, at Overdrevsvejens forlængelse ikke bliver til noget, i hvert fald ikke, hvis vi regner med at det skal være en vej som vi kender Overdrevsvejen i dag.

Trafikministeriet har i december offentliggjort en rapport om en evt. 5. ringvej omkring København. Her anviser man muligheden for at lægge denne hvor fingerplanen angiver en tværforbindelse, Overdrevsvejens forlængelse, men her er ikke tale om en Overdrevsvej men en 4 sporet motorvej! Det er noget helt andet, og planen angiver også det område som i så fald vil blive udlagt som motorvejskorridor.

De medfølgende trafikanalyser viser, at en ny ringvej i 2030 vil have så stor indflydelse på trafikken primært tættere ved København, at der er grundlag for at foretage dette anlægsarbejde!

Samtidig konkluderer rapporten, at en placering som vi kender i trafikkorridoren (B5) vil være den billigste løsning, her er færre bygninger at tage hensyn til ( korridoren har eksisteret siden 1970) og vejen er kortere og dermed billigere. Kun er det problemer ved krydsning af Mølleådalen som er fredet som nature 2000 område. Den nordligere løsning vil dog, anføres det, kunne lette trafikken omkring og til det kommende hospital.

Min konklusion må derfor være, kommer der engang en vej, bliver det ikke en Overdrevsvej som vi kender den.

Og det skal bemærkes, at der intet sted tales om to tværgående forbindelser, en motorvej i trafikkorridoren eller en vestligere motorvej, som mod nord går i St. Dyrehave langs med Overdrevsvejen og derfra videre over til Helsingørmotorvejen ca. 100 meter fra Grønholtvej , hvor denne går igennem Grønholt.

Det vil gå hårdt ud over jagtvejene i St. Dyrehave!

Så vi må håbe, at de politikere som allerede nu taler om, at trafikkorridoren bør nedlægges da den er så gammel, og derfor hæmmer byudviklingen nord for København bliver talt til fornuft, således at trafikteknikerne kan fastholde at trafikkorridoren bør benyttes når/ hvis det måtte blive aktuelt engang efter 2020.

Bestyrelsen følger med og hvis der kommer nyt skal vi nok underrette medlemmerne, men striden kommer til at stå mellem en fremtidig linjeføring i trafikkorridoren eller oppe ved Overdrevsvejen, så Jagtveje som UNESCO verdensarv vil være et godt argument mod den nordlige vejføring, ligesom, at Grønholt landsby blev udpeget som kommunen væsentligste eksempel på kulturarv må trække i vores retning.

Forsamlingen havde ingen kommentarer, og godkendte herefter beretningen.


3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet blev kort gennemgået, og det blev konstateret at der i perioden var anvendt 830 kr. til bl.a. Webhotel og en vingave, og at formuen ved periodens afslutning udgjorde 34.000 kr. Regnskabet blev godkendt.


4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.


5 Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.


6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Søren D. Schmidt, Oluf Ingdam-Lindgren, Flemming Velin og Per Stæhr-Nielsen. Alle opstillede blev genvalgt.

Som suppleanter var Ole Ortved Andersen og Bjarne Wulf på valg. Begge blev genvalgt.


7 Orientering omkring arbejdsgrupper

For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.


8 Valg af revisor

Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.


9 Eventuelt

Ingen indlæg under eventuelt.