Beretning fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen, den 4. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Grønholt Præstegård.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som var den 16. incl. den stiftende generalforsamling den 21.1.2002. Han tog derefter ordet som dirigent.


1 Valg af dirigent

Søren D. Schmidt blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med 3 ugers varsel, og forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig.

2 Formandens beretning

Hvert år på denne tid spørger jeg mig selv, har foreningen stadig nogen berettigelse? Sker der i realiteten noget, som kan aktualiserer en indsats mod en eventuel Overdrevsvej?

Når jeg så tænker tilbage på året der er gået, må jeg år efter år konstatere, at Overdrevsvejen stadig spøger, trafikken gennem Fredensborg rejser gang på gang ønsket om en omfartsvej. I efteråret var det spørgsmålet om tilladelse til at kører med modullastbiler på statsvejen (Hovedvejen fra Helsingør til Roskilde) gennem Fredensborg, hvor de to rundkørsler skulle justeres for at give plads til de 25 meter lange biler. Resultatet blev at man forsøger at henvise lastbilerne til Helsingørmotorvejen, Isterødvejen, helt som vores forening påviste for snart ti år siden som en relevant alternativ mulighed. Isterødvejen skal i den forbindelse justeres nogle steder, og det håber vi så der findes midler til.

Med debatten rejste atter problemet med trafikken gennem Fredensborg, og det blev atter slået fast (heldigvis), at staten ikke har tænkt sig at finansiere en omfartsvej. Men i årets løb blev der udarbejdet en ”Trafikal analyse af Hovedstadsområdet” Rapport 563 – 2016 juni. Det er sådan set en videreførelse af den tidligere omtalte rapport, hvor trafikministeriet undersøgte konsekvenserne af en yderligere ringvej rundt om København udformet som motorvej med hastighed 130 km/t. I den nye rapport har man vurderet at når alle andre motorveje i Nordsjælland er bygget til 110 km/t må det også være tilstrækkeligt her. Det konkluderes, at fra 2025 vil trafikken på den nuværende motorring 3 være så stor, at en yderligere ringvej vil være nødvendig, og her er der ikke indregnet hverken en Fehmarn forbindelse eller en ny HH forbindelse! Der opereres med 3 mulige vejføringer, hvor B5 stadig betragtes som den mest fordelagtige!

Vi kan kun konkludere, at kampen mod en Overdrevsvej ikke er vundet endnu!

Inden sommerferien kommer der en revideret fingerplan, heri skal hele byudviklingen af Københavnsområdet analyseres, og det bliver spændende hvad man her anfører om behov for tværgående veje. Det ligger fast, at staten foreløbig ikke har sat penge af til nogen form for vejanlæg i Nordsjælland, det eneste som nok kommer på tale er en opgradering af Hareskovmotorvejen frem til Hillerød.

Det nye hospital forventes at være færdigt 2021 hvilket nok betyder 2022. Da der ingen gang er penge til et køkken kommer der nu nok ej heller penge til en Overdrevsvej i den forbindelse, men den seneste analyse om behovet for en HH forbindelse siger, at trafikmængden både med bil og bane over Øresundsbroen når et mætningspunkt 2026, og så er der nogle politikere som mener, at en ny HH forbindelse skal stå klar! Det kunne sætte gang i en ny ringvej om København! Vi får se.

Formandsberetningen blev herefter godkendt.


3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab blev uddelt til orientering. Årets udgifter havde været 280,50 kr. til hosting af hjemmesiden og 105,00 kr. i gebyr til banken. Foreningens formue ved periodens afslutning udgjorde 26.768,73 kr. Regnskabet blev godkendt.


4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.


5 Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.


6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Karin Aass, Torben Chrintz, Lars Friderichsen, Torben Poulsen. Alle opstillede blev genvalgt.

Som suppleant var Ole Ortved Andersen på valg, og blev genvalgt.


7 Orientering omkring arbejdsgrupper

For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.


8 Valg af revisor

Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.


9 Eventuelt

Ingen indlæg under eventuelt.