Beretning fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen,
den 10. april kl. 18.45 i Grønholt.


1 Valg af dirigent

Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen af hensyn til at få seneste nyt om regionens trafikplanlægning med, var flyttet til den 10. april, men skulle egentlig afholdes inden 15. marts. Forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig.


2 Formandens beretning

Jeg har i de sidste par år håbet, at jeg ved generalforsamlingen kunne annoncere, at vi roligt kunne nedlægge foreningen, Overdrevsvejen var død. Det ser ikke ud til at det bliver lige foreløbigt.

Sidste år forventede vi, at trafikministeriet på dette tidspunkt ville offentliggøre, de planer som skulle fastlægge trafikudviklingen omkring København i de kommende år fra 2020 og fremover. En sådan plan er ikke fremkommet.

Som bekendt ønskede regeringen ved sin tiltræden, at der blev etableret en ”betalingsring” omkring København. Da det blev alvor og de problemer en sådan ring skaber skulle afklares og løses opgav man den. Problemet var vel, at det kostede penge, i stedet for at give penge. Holdt man op med at køre bil ind til byen kom der ingen indtægter tværtimod større pres på den offentlige transport med store investeringer til følge, Fortsatte trafikken som nu kom der indtægter, men København ville fortsat være belastet af mange biler.

Resultatet blev, at man nedsatte en trængselskommission. Den skulle komme med forslag til simple måder hvorpå trafikpresset i og omkring København kunne lettes. Det resultat var vi spændte på, men hverken B5 eller andre tværgående vejføringer herunder Overdrevsvejens forlængelse er berørt. Vi må konkludere, at staten p.t. ikke har disse veje med i sine overvejelser omkring fremtidens trafikmønster i Nordsjælland.

Hvad da med det nye hospital? Kommer det til at betyde at Overdrevsvejen bliver aktuel?
Det er bemærkelsesværdigt, at hele den debat der har været om nedlæggelsen af Helsingør Hospital ikke har afstedkommet et krav om bedre trafikal forbindelse mellem Helsingør og Hillerød, lige det krav var at frygte, det kunne på sigt lægge pres  for at fremme en forlængelse af Overdrevsvejen.

Hvad skulle så kunne bringe Overdrevsvejen i spil, Regionen har ikke økonomi til at bruge 300 mill til et vejanlæg, men har allerede måtte reducere hospitalsprojektet med 30.000  m2 herunder et centralkøkken, denne reduktion er begrundet i den dyre grund man valgte, det er for en stor del gammel mose med 7-11m til fast bund, samt at det er dyrere at bygge i Nordsjælland end i Jylland.

Jeg tror ikke Fredensborg kommune har tænkt sig at anlægge en regionalvej for 300 mill kr. men det kan vi jo spørge borgmesteren om senere i aften.

Der er kun staten til at betale, og det ser det ikke ud til lige i øjeblikket, men foreningen vil fortsat holde øje med udviklingen.

Beretningen blev godkendt.


3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ole Ortved berettede at Viggo Jensen var udtrådt af bestyrtelsen på grund af sygdom, og at han selv var trådt ind i stedet, og midlertidigt overtaget posten som kasserer. Regnskabet blev gennemgået, og det blev konstateret at de største udgifter var gebyrer til bank samt udgifter til hosting af hjemmeside. Beholdning ultimo 2012 var DKK 34.377,23.

Regnskabet blev godkendt.


4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.


5 Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag


6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

På valg: Lars Friderichsen, Torben Chrintz og Torben Poulsen.
Alle var villige til genvalg og blev genvalgt. Karin Aass opstillede til den ledige bestyrelsespost, og blev valgt. Karin har indvilget i at erstatte Viggo som kasserer.

Som suppleanter var Ole Ortved Andersen og Bjarne Wulf på valg.
Begge blev genvalgt.

7 Orientering omkring arbejdsgrupper

For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.

8 Valg af revisor

Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.

9 Eventuelt.

Med en buket blomster takkede formanden Viggo for den store indsats han havde ydet siden foreningens stiftelse. Da Viggo ikke selv kunne være til stede blev buketten modtaget af Viggo’s hustru.