Beretning fra den ordinære generalforsamling i Foreningen omkring Overdrevsvejen, den 27. april kl. 18.45 i Konfirmandstuen, Grønholt Præstegård.


1 Valg af dirigent

Ole Ortved Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var blevet udsat til den 27. april, men skulle ifølge vedtægterne afholdes inden 15. marts. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt, og forsamlingen godkendte generalforsamlingen som værende beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden.


2 Formandens beretning

Hvordan har udviklingen så været i det forløbne år?

Der er intet sket omkring Overdrevsvejen, bortset fra, at Hillerød planlægger en større byudvikling omkring den nye station ved hospitalsgrunden samt, at der har været et trafikinitiativ fra de Nordsjællandske borgmestre, hvor de har anmodet trafikministeren om at opprioritere forskellige trafikanlæg i Nordsjælland, her er Overdrevsvejen ikke nævnt.

Bemærk at svaret var, at der ikke er penge til noget før efter 2020.

Så vi kan konkluderer, at foreløbig er Overdrevsvejens forlængelse død.

Risikoen er, at folketinget engang i fremtiden vedtager en ny motorvej rundt om København, ikke i trafikkorridoren, men hvor Overdrevsvejens forlængelse skulle ligge.

Vi har hele tiden håbet, at en nationalpark, Kongernes Nordsjælland, ville mindske risikoen for at en kommende ringvej blev flyttet fra trafikkorridoren til op gennem den nordlige del af St. Dyrehave.

Det nu foreliggende forslag til nationalpark, er umiddelbart så tyndbenet, at det er tvivlsomt, om nationalparken overhovedet bliver til noget.

Derimod ser det ud til, at ønsket om at jagtvejene bliver registreret som UNESCO verdensarv, har mere gang på jord.

Bedømmelseskomiteen har ønsket at de lokale veje, som har deres oprindelse i jagtvejene, Mosegårdsvej, Byskellet, Jagtvej og delvis Grønholtvangen, kommer til at indgå i verdensarven.

Hvis det bliver en realitet, må man forvente, at en motorringvej vil blive placeret, således at den ikke ødelægger jagtvejene, og så burde vi være sikrede.

Forsamlingen havde ingen kommentarer, og godkendte herefter beretningen.


3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab blev uddelt til orientering. Foreningens formue ved periodens afslutning udgjorde 31.638,73 kr. Regnskabet blev godkendt.


4 Fastlæggelse af kontingenter og gebyrer

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skulle være 0 kr. hvilket blev godkendt af forsamlingen.


5 Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.


6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Karin Aass, Torben Chrintz, Lars Friderichsen, Torben Poulsen. Alle opstillede blev genvalgt.

Som suppleant var Ole Ortved Andersen på valg, og blev genvalgt.


7 Orientering omkring arbejdsgrupper

For tiden ingen aktive arbejdsgrupper.


8 Valg af revisor

Claus Toft Olesen villig til genvalg, blev valgt.


9 Eventuelt

Ingen indlæg under eventuelt.